Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Informácia pre voličov

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.
Prekážkou práva voliť je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
a) osobne,
    najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.
    Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
b) v listinnej forme tak,
     aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania  
     volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),
c) elektronicky (e-mailom) tak,  (v obci Jaslovské Bohunice je to: matrika@jaslovskebohunice.sk )
    aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania
    volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na
    doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej
    tabuli obce.
    Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
    - meno a priezvisko,
    - rodné číslo,
    - štátnu príslušnosť,
    - adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
    - korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
d) prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
    možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr
    4.3.2016).
    Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
   - meno a priezvisko,
   - rodné číslo,
   - štátnu príslušnosť,
   - adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). 

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, 
najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti
doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to
a) písomne (v listinnej forme) tak,
    aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania
    volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)
    Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
b) elektronicky (e-mailom) tak,
    aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb  
    (t.j. najneskôr 15.1.2016).
    Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- adresu trvalého pobytu,
- adresu miesta pobytu v cudzine.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
- obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
- hlasovacie lístky,
- návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako
  odosielateľa,
- poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).
***
Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?volby-nrsr

Na stiahnutie: Informácia pre voliča (rtf).

Prílohy

nr16_info1sk.rtf

nr16_info1sk.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 102,05 kB
Dátum vloženia: 14. 11. 2014 10:45
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 1. 2017 4:14
Autor:

Obec

SMS oznamy

Všetky SMS oznamy

Hlásenia obecného rozhlasu

Infoservis

Vývoz odpadu

Harmonogram

Aktuálne počasie

dnes, utorok 30. 11. 2021
rain and snow 4 °C 0 °C
streda 1. 12. slabý dážď 5/2 °C
štvrtok 2. 12. slabý dážď 7/3 °C
piatok 3. 12. zamračené 3/0 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

  • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
  • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
  • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
  • Fond na podporu umenia
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.