Obsah

Spôsoby komunikácie voličov s obcou Jaslovské Bohunice

Typ: ostatné
Spôsoby komunikácie voličov s obcou Jaslovské Bohunice 1Oznamujeme spôsoby komunikácie pre voličov v súvislosti s konaním volieb do NR SR 2020 písomnou, alebo elektronickou formou:

  Elektronicky - (pre tých, ktorí majú EID a aktívnu e-schránku) cez portál slovensko.sk,
   
     Údaje k e-schránke Obce Jaslovsé Bohunice:   číslo e-schránky     E0005716050
                                                                                 uri schránky           ico://sk/00312614   

     Návod na to ako získať voličský preukaz nájdete aj na https://navody.digital/zivotne-situacie/parlamentne-volby

  E-mailom -   obec@jaslovske-bohunice.sk
                          podatelna@jaslovske-bohunice.sk 

•  Listinne - poštou:  
    Obec Jaslovské Bohunice
    Obecný úrad
    Námestie sv. Michala 36/10A 
    919 30 Jaslovské Bohunice

•  Osobne - priamo v sídle obecného úradu, nám. sv. Michala 36/10A, Jaslovské Bohunice.

 

Ak máte trvalý pobyt v obci Jaslovské Bohunice a v čase volieb sa zdržiavate mimo jej územia a chcete voliť,
môžete požiadať o voľbu poštou a to niektorou horeuvedenou formou tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na obce (obecný úrad) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb - t.j. najneskôr 10.1.2020.
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Ak máte trvalý pobyt v obci Jaslovské Bohunice a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu, môžete požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. 
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

O vydanie hlasovacieho preukazu môžete požiadať:
osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb - t.j. najneskôr 28. 2. 2020 v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne,
listinne, e-mailom, elektronicky (horezvedené formy) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazun bola  obci doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb  - t.j. najneskôr 10. 2. 2020.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
•  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb  - t.j. najneskôr 28. 2. 2020.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Viac informácií nájdete na https://www.minv.sk/?nr20-info1

 


Vytvorené: 4. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 11. 2019 10:24
Autor: Správce Webu