Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Informácia pre voliča

Voľby NR SR 2023

Informácia pre voliča k voľbám do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať 30.9.2023.

Voľby 
do Národnej rady Slovenskej republiky 

Informácie pre voliča 


Dátum a čas konania volieb 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h. 

II 
Právo voliť 

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý
najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku. 

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. 

III 
Právo byť volený 

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej 
republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na 
území Slovenskej republiky. 

Prekážkou práva byť volený je 
- výkon trestu odňatia slobody, 
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, 
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

IV 
Spôsob voľby 

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky 
- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo 
- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak 
- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do 
osobitného zoznamu voličov, 
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov. 


Hlasovací preukaz 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je
zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní
hlasovacieho preukazu. 

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom 
okrsku. 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 09. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konani volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023), 

elektronicky (e-mailom)
- vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023).

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- štátnu príslušnosť,
- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
- korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 29. 9. 2023).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- štátnu príslušnosť,
- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
- korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na 
webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz 

VI 
Voľba poštou 

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe. 

Voľba poštou elektronicky
Volič môže požiadať o voľbu poštou najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) elektronicky prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Volby/
alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.
https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_350905
Na odoslanie žiadosti o voľbu poštou je potrebné úspešné overenie totožnosti voliča. Totožnosť voliča sa overuje
- úspešnou autentifikáciou, alebo
- uvedením rodného čísla a čísla občianskeho preukazu, alebo
- uvedením rodného čísla a čísla cestovného dokladu vydaného Slovenskou republikou.

Po overení totožnosti voliča v informačných systémoch, volič v žiadosti uvedie adresu miesta pobytu v cudzine, na ktorú žiada zaslať materiály na hlasovanie a e-mailovú adresu.

Po odoslaní žiadosti o voľbu poštou bude voličovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v žiadosti o voľbu poštou, odoslaná výzva na overenie tejto e-mailovej adresy. Overenie e-mailovej adresy musí žiadateľ vykonať do jednej hodiny od odoslania výzvy.

Po odoslaní úplnej  žiadosti o voľbu poštou v zákonnej lehote a overení e-mailovej adresy bude volič zapísaný do osobitného zoznamu voličov. O zapísaní do osobitného zoznamu voličov a o stave vybavenia žiadosti o voľbu poštou bude voličovi zaslaná notifikácia na ním zadanú e-mailovú adresu a do jeho elektronickej schránky, ak požiadal o voľbu poštou prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle voličovi zapísanému do osobitného zoznamu voličov najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 21. 8. 2023 na adresu miesta pobytu v cudzine
- obálku na hlasovanie,
- návratnú obálku a,
- poučenie o spôsobe hlasovania.

Voľba poštou v listinnej podobe
Volič môže požiadať o voľbu poštou v listinnej podobe tak, aby bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na adresu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
odbor volieb, referenda a politických strán
Drieňová 22
826 86   Bratislava 29
SLOVAK REPUBLIC

najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9.8.2023). Na žiadosť, ktorá neobsahuje zákonom ustanovené údaje s prílohou a na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou [vzor žiadosti o voľbu poštou (DOCX, 24 kB)musí obsahovať údaje o voličovi
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- adresu miesta pobytu v cudzine.

Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája
- fotokópiu občianskeho preukazu alebo fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu alebo číslo cestovného dokladu; ostatné osobné údaje volič anonymizuje začiernením.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 21. 8. 2023 voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
- obálku na hlasovanie,
- hlasovacie lístky pre voľbu poštou,
- návratnú obálku,
- poučenie o spôsobe hlasovania.

Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta 

*** 

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

www.minv.sk/?volby-nrsr 
 

Dátum vloženia: 20. 6. 2023 10:48
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 6. 2023 10:48
Autor: Správce Webu

Obec

SMS oznamy

Všetky SMS oznamy

Hlásenia obecného rozhlasu

Infoservis

Vývoz odpadu

Harmonogram

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 26. 5. 2024
mierny dážď 24 °C 13 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 24/14 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 22/13 °C
streda 29. 5. oblačno 21/12 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

  • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
  • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
  • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
  • Fond na podporu umenia
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.